Genetické zdroje

Genetické zdroje rastlín a ich ochrana sú hospodársky a politicky významnou strategickou úlohou štátu. Sú významnou zložkou majetku štátu, lebo do značnej miery majú priamy vplyv na potravinovú bezpečnosť krajiny.

Genetické zdroje sú zhromažďované a uchovávané nielen pre súčasnosť ale aj pre využitie v budúcnosti pre udržateľný poľnohospodársky rozvoj pre ďalšie generácie.

Hlavným cieľom udržiavania a ochrany genetických zdrojov rastlín je predchádzať genetickej erózii a trvalej strate jedinečných genotypov spôsobenej vplyvom nepriaznivých faktorov.

VÚOOD sa problematikou genofondov – profesionálnym zhromažďovaním, udržiavaním a štúdiom genetických zdrojov zaoberá od roku 1990.
V zmysle Zákona č.215/2001 Zb.. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo je VÚOOD a.s. riešiteľským pracoviskom zriadeným za účelom plnenia úloh Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.

Genetické zdroje ovocných plodín sa vzhľadom k ich charakteru (dlhovekosť, vegetatívne rozmnožovanie) uchovávajú v podmienkach ex situ; ako trvalé , priebežne obnovované poľné výsadby .

V súčasnosti je vo VÚOOD a.s. v poľných kolekciách zhromaždených 1 100 genetických zdrojov pri 20 druhoch ovocných plodín

 • Baza čierna Sambucus nigra
 • Čerešňa vtáčia Prunus avium L.
 • Drieň obyčajný Cornus mas L.
 • Dula obyčajná Cydonia oblonga MILL.
 • Gaštan jedlý Castanea sativa MILL.
 • Hruška obyčajná Pyrus communis L.
 • Jabloň obyčajná Malus domestica BORKH.
 • Jahoda záhradná Fragaria x ananassa DUCH.
 • Jarabina čierna (Arónia) Aronia melanocarpa WILD.
 • Lieska obyčajná Corylus avellana L.
 • Malina ( Ostružina malinová) Rubus idaeus L.
 • Oskoruša (Jarabina oskorušová) Sorbus domestica L.
 • Rakytník rešetliakovitý Hyppophae rhamnoides L.
 • Ríbezľa červená a biela Ribes rubrum L.
 • Ríbezľa čierna Ribes nigrum L.
 • Ruža (plodová ) Rosa L.
 • Slivka domáca Prunus domestica L.
 • slivkoviny (ostatné druhy) Prunus L.
 • Višňa obyčajná Prunus cerasus L.
 • Zemolez ( jedlé druhy) Lonicera L.

Repozitórium pôvodných slovenských odrôd

VÚOOD pripravuje špeciálnu kolekciu (repozitórium) pôvodných slovenských odrôd všetkých ovocných druhov vyšľachtených na Slovensku ako jedinečnú zbierku, ktorá bude využívaná v oblasti vzdelávania a podpory rozširovania povedomia o význame zachovávania biodiverzity, pričom originálne odrody ovocných plodín vyšľachtených na Slovensku tvoria tiež súčasť kultúrneho dedičstva a bohatstva národa.

 • Šľachtenie - tvorba nových originálnych odrôd ovocných plodín sa na Slovensku oficiálne začalo vykonávať približne od roku 1956.

 • Po roku 1949 vznikali špecializované výskumné a šľachtiteľské stanice (VŠS) ovocinárske v Prievidzi na Hornej Nitre (od roku 1959 Bojnice), v Rovňanoch na Gemeri, v Klčove na Spiši a Zárieč-Keblove pri Žiline, kde sa vykonávalo šľachtenie jadrového, kôstkového a drobného ovocia. Šľachtenie marhúľ od roku 1978 vykonávala nová Výskumno-šľachtiteľská stanica Veselé pri Piešťanoch, a šľachtenie broskýň v 70 až 80- tých rokoch vykonávala Botanická záhrada v Bratislave.

 • Za obdobie od roku 1956 do dnešných dní bolo na uvedených pracoviskách vytvorených celkom 114 originálnych slovenských odrôd.

Zoznam originálnych slovenských odrôd

ŠVS – VÚOOD a.s. Bojnice

VŠS Klčov - Herbaton s.r.o. Klčov

 • čerešne: Hrabkovská neskorá
 • jablone: Hrivna, Patriot, Priora, Zlatava
 • jarabina: Granatina
 • myrobalán veľkoplodý: Klar, Klaret, Klasik
 • podpník pre slivky: MY-Kl-A
 • podpníky pre jablone: J-Kl-l, J-Kl-2, J-Kl-3, J-Kl-4, J-Kl-A, J-Kl-B, J-Kl-C, J-Kl-D, J-Kl-E, J-Kl-F

VŠS Veselé pri Piešťanoch

 • mandľa: Hana
 • marhule: Vegama, Veharda, Velbora, Vesna, Vesprima, Vestar, Barbora, Velita, Vemina, Veselka
 • podpníky pre mandle a broskyne: MN-VS-l
 • podpníky pre slivkoviny a marhule: MY-VS-l

Botanická záhrada Bratislava

 • broskyne : Luna, Flamingo, Fenix, Radosť

Šľachtiteľská stanica Rovňany

 • jabloň: Slovakia

Šľachtenie

Šľachtenie je činnosť zameraná na tvorbu nových odrôd rastlín so zlepšenými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi vlastnosťami, s odolnosťou voči nepriaznivým abiotickým i biotickým faktorom , s veľkou mierou adaptability k meniacim sa podmienkam prostredia.