Výskum

Pôsobenie VÚOOD v oblasti výskumu sa zameriavalo na aktuálne potreby ovocinárskej praxe formou aplikovaného, tzv. technologického výskumu, ktoré riešili problematiku pestovateľských technológií ovocných plodín, výskumom biotechnologických postupov pre vývoj terapeutických metód s cieľom získania výkonného biologického materiálu ovocných kultúr zbaveného patogénov, resp. pre možnosti dlhodobého uchovávania rastlín v podmienkach in vitro...

V súčasnosti pracovisko rozvíja spoluprácu v oblasti agro lesníckych systémov, kde participuje ako modelové pracovisko pre skúmanie možnosti transformácie systémov hospodárenia na agro lesnícke systémy a zabezpečuje poloprevádzkové pokusy ekologického pestovania minoritných druhov poľných plodín.

Šľachtenie

Šľachtenie je činnosť zameraná na tvorbu nových odrôd rastlín so zlepšenými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi vlastnosťami, s odolnosťou voči nepriaznivým abiotickým i biotickým faktorom , s veľkou mierou adaptability k meniacim sa podmienkam prostredia.

Genetické zdroje

Genetické zdroje rastlín a ich ochrana sú hospodársky a politicky významnou strategickou úlohou štátu. Sú významnou zložkou majetku štátu, lebo do značnej miery majú priamy vplyv na potravinovú bezpečnosť krajiny. Genetické zdroje sú zhromažďované a uchovávané nielen pre súčasnosť ale aj pre využitie v budúcnosti pre udržateľný poľnohospodársky rozvoj pre ďalšie generácie.